Algemene voorwaarden
Zie ook ons Privacybeleid

Artikel 1 - Definities

Garage sale: Een garage sale, ook wel een garageverkoop genoemd, is een rommelmarkt aan huis die vanuit eigen terrein plaatsvindt.

Organisator: Een organisator van een garage sale op het platform Sneup.

Bezoeker: Een bezoeker van een garage sale welke is vermeld op het platform Sneup.

Gebruiker: Een persoon welke op www.sneup.it informatie inwint over evenementen, garage sales en/of venues. En/of een persoon welke gebruik maakt van de optie om garage sales te organiseren op het platform Sneup.

Website: De website van Sneup: www.sneup.it

Sneup: Statutaire naam

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Sneup
Schalsumerstraat 19, 8913 BP te Leeuwarden
E-mailadres: info@sneup.it
KvK-nummer: 89598342
Btw-identificatienummer: NL865035398B01

Artikel 3 - Algemene gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van onze Website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Sneup.it kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

3.1 Garantie
Alle informatie op www.sneup.it met betrekking tot evenementen, garage sales en venues wordt door de betreffende organisatoren op de www.sneup.it geplaatst en wordt niet door Sneup op juistheid of volledigheid gecontroleerd. Sneup kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Sneup kan geen garantie geven op het aantal bezoekers dat langs zal komen. Het aantal Sneupers is slechts een indicatie van het mogelijke aantal bezoekers wat langs zal komen op een door de gebruiker georganiseerde garage sale.

Sneup kan u niet garanderen dat evenementen, garage sales en venues die door gebruikers op www.sneup.it worden geplaatst voldoen aan uw verwachtingen.

3.2 Aansprakelijkheid
Sneup is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze website, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze website. Sneup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je computer of mobiel apparaat, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet-materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties en beoordelingen van andere gebruikers in het bijzonder en/of de door de website verzonden e-mails. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties, beoordelingen en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Sneup.

Sneup sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

 1. gebruik van de diensten van Sneup;
 2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
 3. onjuiste informatie op de Website;
 4. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website;
 5. wijzigingen in de diensten van Sneup of wijzigingen in of op de Website;
 6. het handelen door Gebruiker in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

3.3 Privacy
Lees ons privacy beleid hoe er wordt omgegaan met uw verstrekte gegevens.

3.4 Wijzigingen van de diensten en de Website
Sneup kan de volledige Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

3.5 Websites en diensten van derden
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Sneup heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Artikel 4 - Algemene regels voor het organiseren van een garage sale

4.1 Garage sales die door een gebruiker op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

4.2 Het opmaken van een garage sale
Elke titel en elke tekst van een garage sale dienen een omschrijving van de aangeboden producten te bevatten. Titels en teksten van Garage sales mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

4.3 Garage sale inhoud welke niet is toegestaan
De titel en de tekst van de garage sale mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen de producten die ter verkoop worden aangeboden juist en helder te beschrijven. Een Garage sale mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Het is niet toegestaan een Garage sale te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Garage sale te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst. Het is niet toegestaan om Garage sales te plaatsen die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

4.3 Illegale en onrechtmatige producten
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Zie hier de lijst met producten en diensten:

 • Aandelen, effecten en andere waardepapieren
 • Aanstootgevend materiaal
 • Alcohol
 • Beschermde dieren, producten van dieren en planten
 • Cultureel erfgoed
 • Dieren
 • Drugs
 • Eigendom van de overheid
 • Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
 • Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)
 • Geneesmiddelen
 • Gestolen waar
 • Illegale objecten en activiteiten
 • Kans- en piramidespelen
 • Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
 • Levensmiddelen
 • Medische hulpmiddelen
 • Mensen, lichaamsdelen en stoffen
 • Mod-chips
 • Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
 • Pornografische en erotische inhoud
 • Software
 • Tabak
 • Tickets en overeenkomsten
 • Valse valuta en postzegels
 • Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
 • Virtual games
 • Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten

Let op: deze lijst is niet volledig, maar geeft enkel een indicatie. Niet alle handel in de producten die op deze lijst staan is verboden, maar kunnen onder omstandigheden wel verboden zijn, bijvoorbeeld bij gebrek aan een vergunning. Producten en diensten die niet op deze lijst staan kunnen onder omstandigheden ook illegaal of onrechtmatig zijn.

Zowel Organisator als Bezoeker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden op producten en diensten. Organisatoren en Bezoekers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

5.1 De consument kan een overeenkomst van een Garage sale gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, indien de Garage sale nog niet heeft plaatsgevonden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 6 - Klachten, bugs en reports

6.1 Een klacht over een dienst kan worden ingediend middels het sturen van een mail naar info@sneup.it. De klacht zal billijkerwijs worden afgehandeld.

6.2 Wilt u bugs of weergegeven informatie rapporteren kan dat ook door middel van het sturen van een mail naar info@sneup.it. Sneup zal er alles aan doen om het probleem z.s.m. op te lossen.